MMA


האימונים מורכבים  לפי הנושאים הבאים:

• טכניקות מכות בעמידה (אגרופים, מרפקים, בעיטות וכו').

• טכניקות הגנה עצמית מפני תפיסות וחביקות (כולל כלי נשק).

• טכניקות הטלות.

• טכניקות קרקע.

• פילוסופיה של הקרב